logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

2020 уур амьсгалын өөрчлөлт

Монгол орны цаг уурын ажиглалтын урт цуваатай 44 станцаар дундажласан жилийн дундаж агаарын температур, нийлбэр хур тунадасны ОЖД (1981-2010 оны дундаж)-аас хазайх хазайлтын явц болон тэдгээрийн олон жилийн эрэмбийг 1,2 дугаар зурагт үзүүлэв.

Монгол орны жилийн дундаж агаарын температур 1940-2020 оны хооронд 2.4°С-аар дулаарч, нийлбэр хур тунадас 6%-иар бага зэрэг буурсан хандлагатай байна. Олон жилийн эрэмбийн графикаас харахад 2020 он 6 дахь дулаан жил, харин хур тунадасны хувьд 12 дахь хур тунадас ихтэй жил байлаа (Зураг 2).

Зураг 1. Монгол орноор дундажласан жилийн дундаж агаарын температур,

нийлбэр хур тунадасны ОЖД -аас хазайх хазайлтын явц

 

Зураг 2. Монгол орноор дундажласан жилийн дундаж агаарын температур, нийлбэр хур тунадасны олон жилийн эрэмбэ

Цаг уурын ганг хур тунадасны стандартчилагдсан индекс (SPI)–ээр тооцоолов.  SPI индексийг 3, 6, 12 сараар тооцоолсон бөгөөд 3 сараар тооцоолсон нь хур тунадасны дутагдал буюу цаг уурын ганг, 6 сарын өөрчлөлт нь хөдөө аж ахуйн ган буюу хөрсний чийгийн дутагдал, 12 сарын өөрчлөлт нь гидрологийн ган буюу гол мөрөн, нуур ширгэх эрсдэлийг илэрхийлнэ.  (Зураг 3).

SPI –ийн хэмжээгээр хуурайшилтыг ангилах

SPI хэмжээ

Ангилал

1 <

Маш их чийглэг

0.51-1.0

Их чийгтэй

0.31-0.5

Дунд зэргийн чийгтэй

0.3-(-0.3)

ОЖД орчим

0.19

Дунд зэргийн хуурай

0.49

Онцгой хуурай

-1 >

Маш их хуурай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Зураг 3. 3,6,12 сараар тооцоолсон 1940-2020 оны гангийн олон жилийн явц

УЦУОСМХ

qr code

Хаяг

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн
Жуулчны гудамж-5, Бага тойруу-3,,
Улаанбаатар 15160, Монгол улс
Утас: 976-11-326614
Факс: 976-11-329968