logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

үйл ажиллагааны чиглэл

Хүрээлэнгийн үйл ажиллагааны чиглэл
  1. Ус цаг уур, уур амьсгал, байгаль орчны бодит болон ирээдүйн төлөв байдлын тухай мэдээллээр төр засаг, нийгэм-эдийн засаг, хүн амын эрэлт хэрэгцээг хангах,
  2. Ус, цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний улсын сүлжээний арга зүй, технологийг боловсруулах, үйлдвэрлэлийн туршилт хийх,
  3. Ус цаг уур, уур амьсгал, байгаль орчин, тандан судалгаа, мэдээллийн технологийн чиглэлээр судалгаа хийх, үр дүнг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, технологи, төсөл, хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх, оролцох, мэргэжлийн дүгнэлт, зөвлөмж, үнэлгээ гаргах,
  4. Дэлхийн ажиглалтын бүлэг,  Дэлхийн цаг уурын байгууллага болон бусад улс орон, олон улсын холбогдох хөтөлбөр, гэрээ, хэлэлцээртэй үйл ажиллагаа уялдуулах,
  5. Дэлхийн цаг уурын байгууллагын мэдээллийн сүлжээн  дэх цаг уурын холбооны үндэсний төвийн үүргийг гүйцэтгэх,
  6. Зайнаас тандан судлах үндэсний төвийн үүргийг гүйцэтгэх,
  7. Байгаль орчны мэдээллийн төвийн үүргийг гүйцэтгэж, мэдээллийн сангийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг эрхлэх, 
  8. Орчил урсгал, урт хугацааны прогнозын судалгаа, арга зүй, технологи боловсруулах,

УЦУОСМХ

qr code

Хаяг

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн
Жуулчны гудамж-5, Бага тойруу-3,,
Улаанбаатар 15160, Монгол улс
Утас: 976-11-326614
Факс: 976-11-329968