logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Хурлын илтгэл

Монгол орны Байгаль орчны салбар дахь хиймэл дагуулын мэдээний хэрэглээ

'Монгол орны Байгаль орчны салбар дахь хиймэл дагуулын мэдээний хэрэглээ' сэдвээр 2011 оны газарзүйн мэдээллийн системийн олон улсын өдөр болох GIS-Day өдөрлөгийн "Зайнаас тандан судлалын ахисан түвшний судалгаа" салбар хуралдаанд Байгаль Орчны Мэдээллийн Төвийн Зайнаас тандан судлалын тэргүүлэх мэргэжилтэн М.Эрдэнэтуяа (PhD) -ийн тавьсан илтгэл. 2011-12-16 МУИС. Улаанбаатар.

Xавсралт: GIS day RS Env-Applications 20111116.pdf