logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Хурлын илтгэл

Landsat дагуулын мэдээгээр мөнх цасыг ангилах нь

Landsat хиймэл дагуулын 2 хугацааны мэдээ ашиглан Баян-Өлгий аймгийн нутагт орших мөнх цаст уулуудын мөнх цасыг "хяналттай ангилалын арга"-аар ангилан талбайн өөрчлөлтийг гаргах нь. Илтгэгч: Зайнаас тандан судлалын төвийн технологич инженер Н.Элбэгжаргал. Гүйцэтгэсэн: хэлтсийн дарга Одбаяр, инженер Д.Булган, О.Анхбаяр, С.Эрдэнэцогт. Мэдээлэл Тооцооллын Төвийн "Зайнаас тандан судлал, газарзүйн мэдээллийн систем" хэлтэс. 2009он.

хавсралт:Landsat_Glacier_2009_elbeg2.pdf