logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Хурлын илтгэл

Ган зуднаас урьдчилан сэргийлэх

Бэлчээрийн ургамлын биомассын газрын хэмжилтийн мэдээг хиймэл дагуулын мэдээгээр тооцоолсон ургамалжилтын индекс (NDVI)-ийн мэдээтэй уялдуулах, хоорондын хамаарлыг тогтоох. Илтгэгч М.Эрдэнэтуяа (Ph.D). "Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ гаргах, мэдээллийн дүн шинжилгээ хийх мэргэжилтний чадавхийг дээшлүүлэх нь төсөл" Ган зудаас урьдчилан сэргийлэх ажлын хэсэг. МТТ 2007-03-02. JICA reporting.

Хавсралт:JICA reporting March 2007.pdf