logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Цаг үеийн мэдээ

REDD+/Ой болон бусад боломжит олон талт үр ашгийн орон зайн төлөвлөлт сэдэвт зөвлөлдөх семинар

       Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгийн сургалтын танхимд  REDD+/Ой болон бусад боломжит олон талт үр ашгийн орон зайн төлөвлөлт сэдэвт зөвлөлдөх  семинар болж байна. Семинарыг НҮБ/Байгаль орчны хөтөлбөрийн газрын Даян дэлхийн байгаль хамгаалах мониторингийн төв(UNEP-WCMC)-ийн мэргэжилтэн  Charlotte H, Xavier.M  нар удирдан явуулж, монголын талаас  ШУА-ийн Биологийн хүрээлэн, ГХГЗЗГ, БОНХАЖЯ, УЦУОСМХүрээлэн, Төв, Хөвсгөл аймгийн БОАЖГазар  зэрэг байгууллагаас  12 хүн оролцож байна.