logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Ном товхимол, гарын авлага

Цаг агаарын мэдээг хэрэглэх арга

"Цаг агаарын мэдээг хэрэглэх арга" сэдэвт товхимолыг та  бүхний мэдлэгийн санд хүргэж байна.
Хавсралт файлыг татаж авч үзнэ үү.  

Хавсралт