logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Ном товхимол, гарын авлага

ENVI прогрaмм ашиглан modis мэдээ боловсруулах

MODIS хиймэл дагуулын Стандарт Бүтээгдэхүүнийг ENVI програм хангамж дээр  боловсруулах зааварыг УЦУОСМХ-ын  ЗТС хэлтсийн дарга М.Одбаяр бичсэн болно.
Хавсралт файлыг татаж авч үзнэ үү.

хаврсалт