logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Үйл ажиллагааны тайлан

2018 оны 2 дугаар сарын 01-ээс 3 дугаар сарын 20 хүртэлх хугацаанд хийсэн ажлын тайлан

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн 2018 оны 2 дугаар сарын 01-ээс 3 дугаар сарын 20 хүртэлх хугацаанд
хийсэн ажлын тайлан.

 

Тайлан харах