logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Эрдэм, шинжилгээ судалгааны ажил

'УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ' Эрдэм шинжилгээний бага хурал

'УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ'  Эрдэм шинжилгээний бага хурал - 2015 он

 

Бүтээл харах