logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Хурлын илтгэл

Монгол орны гангийн ажиглалтын систем ба түүний хэрэглээ” сэдэвт бүсийн олон улсын хурал

Монгол орны ганг хиймэл дагуулын мэдээнд тулгуурлан мониторинг хийх, зураглах зорилгын хүрээнд гадаад, дотоодын олон эрдэмтэн судлаачид Гангийн мониторингийн чиглэлээр судалгааны ажиллаа танилцууллаа.

Байгаль орчны мэдээллийн сангийн танилцуулга

Байгаль орчны мэдээллийн сангийн танилцуулга

Хиймэл дагуулын мэдээ ашиглан цаг агаарын аюултай үзэгдлийг илрүүлэх нь

Хиймэл дагуулын мэдээ ашиглан цаг агаарын аюултай үзэгдлийг илрүүлэх. Илтгэгч: инженер Н.Элбэгжаргал. Зайнаас тандан судлалын үндэсний төв.

Remote sensing methods for fire detection and burnt area estimation

The active fire and burnt area mapping technologies have been implementing and upgrading year by year and servicing to the related ministries, agencies and other organizations are being operationalized.

Snow coverage mapping using NOAA satellite data

Snow cover monitoring is possible using NOAA-AVHRR images, Snow cover is an effective index in estimating the amount of potential soil moisture, water resource.

Монгол орны Байгаль орчны салбар дахь хиймэл дагуулын мэдээний хэрэглээ

'Монгол орны Байгаль орчны салбар дахь хиймэл дагуулын мэдээний хэрэглээ' сэдвээр 2011 оны газарзүйн мэдээллийн системийн олон улсын өдөр болох GIS-Day өдөрлөгийн "Зайнаас тандан судлалын ахисан түвшний судалгаа

Landsat дагуулын мэдээгээр мөнх цасыг ангилах нь

Landsat хиймэл дагуулын 2 хугацааны мэдээ ашиглан Баян-Өлгий аймгийн нутагт орших мөнх цаст уулуудын мөнх цасыг

Ган зуднаас урьдчилан сэргийлэх

Бэлчээрийн ургамлын биомассын газрын хэмжилтийн мэдээг хиймэл дагуулын мэдээгээр тооцоолсон ургамалжилтын индекс (NDVI)-ийн мэдээтэй уялдуулах, хоорондын хамаарлыг тогтоох.

Stakeholders Meeting on Regional Cooperative Mechanism On Space Applications in Asia-Pacific Region

The Stakeholders Meeting on “Regional Cooperative Mechanism On Space Applications in Asia-Pacific Region” was held in Hong Kong, China from 15:15-1730hrs (HKT, GMT+8), 8 August 2013

Mini project 2012

JAXA болон AIT GIC -ээс жил болгон зохиогддог Mini Project –тийн Phase -2 (2012оны 1 сарын 23 –с 2012 оны 2 сарын 17-нийг хүртэл) “Assessment of land degradation Taats river basin in Mongolia, using satellite image and socio economic data”сэдвээр