logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Зайнаас тандан судлалын хэлтэс

Зорилго:

Зайнаас тандан судлах үндэсний төвийн эрх, үүргийг гүйцэтгэх, газрын станцуудын найдвартай, шуурхай ажиллагааг хангах, цаг уур, байгаль орчны хиймэл дагуулуудаас мэдээ хүлээн авах, боловсруулах, хэрэглэгчдэд шуурхай хүргэх, байгалийн нөөц, баялгийн өөрчлөлтийн зүй тогтлыг судлах, мониторинг хийх, судалгаа, шинжилгээний ажил хийх, үр дүнг нэвтрүүлэх.

 

Зорилт:

- Зайнаас Тандсан мэдээний хүлээн авалт, боловруулалт, архивлалт, түгээлтийг хариуцсан хэлтэс байх,

- Зайнаас тандсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг Монгол улсын болон бүс нутаг, олон улсын хэмжээнд хүргэх,

- Зайнаас тандах технологи ба хэрэглээг улс болон салбаруудын хүрээнд хөхүүлэн дэмжиж ажиллах,

- Зайнаас Тандах үйл ажиллагаанд байгууллага хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах,

- Зайнаас Тандан судлалын чиглэлээр бүс нутгийн болон олон улсын төвшинд хамтран ажиллах,