logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Хүлэмжийн хийн мониторинг

Хүлэмжийн хийн мониторинг

        Дорноговь  аймгийн Эрдэнэ сумын нутагт  байрлах хүлэмжийн хийн мониторингийн станцын мэдээгээр   гол хүлэмжийн хийнүүдийн дундаж агууламж Монгол орны нутаг дэвсгэр дээр тасралтгүй өсөж байна.

 

 

1 дүгээр зураг. Агаар дахь (CO2)  нүүрсхүчлийн хийн   агууламж

  Нүүрсхүчлийн /CO2/ хийн  агууламж 26 жилийн (1992-2018) хугацаанд 54.7 ppm буюу олон жилийн дундажтай нь харьцуулахад 15.4%-иар нэмэгдсэн байна (Зураг 1).  2018 оны дундаж 409.7 ppm байсан ба  2017 ба 2018 оны өөрчлөлт 2.3 ppm ээр өсөлттэй байна

.

           

    2 дугаар зураг. Агаар дахь  ( CH4)   метаны агууламж

  Агаар дахь метаны жилийн дундаж  агууламж   1992-2018 оны хооронд 1808 ppbv-ээс 1937.6 ppbv болж 7.2 хувиар өссөн (2 дугаар зураг)  байна. 2018 оны дундаж агууламж 1937.6 ppbv байсан бөгөөд өмнөх оныхоос 3.8 ppbv –ээр өссөн байна.

 

 

                        3 дугаар  зураг. Агаар дахь 6 фторт хүхэр

Агаар мандалд агуулагдах агууламж харьцангуй бага боловч дулааруулах хүчин чадал сайтай хүлэмжийн хий бол SF6 юм.1997-2018 оны хооронд Улаан-Уул станц дээр  SF6 ын агууламж  3.8ppt-ээс 9.8 ppt буюу  2.6 дахин (3 дугаар  зураг ) 2018 оны дундаж агууламж 9.8ppt  байсан бөгөөд өмнөх оныхоос 0.3 ppt –ээр өссөн байна.  [Д.Оюунчимэг 2019]